GroGreen Pond Relief reducerar trådalger

GroGreen® Pond Relief
biologiskt borttagningsmedel

GroGreen Pond Relief – biologiskt borttagningsmedel för trådalger
Snabbverkande bekämpning av trådalger i sjöar och dammar med liten vattengenomströmning

GroGreen Pond Relief är en naturlig, giftfri, mikrobiologisk produkt som effektivt bekämpar trådalger i sjöar och dam- mar med låg vattengenomströmning. Trådalgerna utgör ett problem i många näringsrika sjöar, där höga förekomster kan resultera i dåliga syreförhållanden och utkonkurrering av gynnsam växtlighet. De dåliga syreförhållandena kan leda till fisk- död, generande lukt och ökad frigö- relse av näring från bottnen. Dessutom minskar trådalgerna sjöns estetiska värde och de rekreativa möjligheter den erbjuder i form av fiske, bad och segling.

Mikroorganismerna i GroGreen Pond Relief sprider sig snabbt i vattnet och tar upp överskottet av urlakade näringsämnen. Näringsämnena binds till mikroorganismerna och ingår på så sätt i sjöns näringskedja. Därmed minskar tillgången på näringsämnen för algerna, vilket betyder klarare vatten och mindre risk för algblomning. Vid kon- tinuerlig tillförsel av GroGreen Pond Relief under algernas tillväxtperiod upprätthålls en hög biomassa av mikroorganismer, vilket gör att alger- na bara har tillgång till en liten mängd näringsämnen.

Pond Relief tillsätts när algernas tillväxtsäsong startar under tidig vår (från april). Därefter tillsätts produkten löpande under hela växtsäsongen, oftast fram till slutet av september, beroende på väderförhållandena. Produktens effektivitet är störst vid vattentemperaturer över 13º C. Rekommenderat pH-värde i vattnet: mellan 5,5 och 8,5.

GroGreen Pond Relief är en biologiskt nedbrytbar och miljövänlig produkt som är ogiftig för människor, fisk och övrigt växt- och djurliv.

Beställningsnr:

33121 (10 kg hink. Består av 25 x 400 gram vattenlösliga påsar, Solu-Pak)
30121 (Kartong 20 påsar à 200 g)

Download:

Produktdatablad (pdf)
Säkerhetsdatablad (pdf)
Technical Information (pdf)

Produktbild (jpg)

* Pond Relief såldes tidigare under namnet Lake Relief.

Dosering:
Vattendjup: Användning: Frekvens: Dosering:
Mindre än 1 meter Första appliceringen 300 g/100 m2 yta
Underhåll Var 30:e- 60:e dag 120 g/100 m2 yta
Mer än 1 meter Första appliceringen Var 30:e dag 500 g/100 m2 yta
Underhåll Var 30:e- 60:e dag 200 g/100 m2 yta